Knihovní řád

Řád Obecní knihovny Hukvaldy

  

V souladu se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem Obce Hukvaldy č.16/367 ze dne 29. 9. 2009 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 27 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydávám tento řád Obecní knihovny při Základní škole a mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, Hukvaldy 162, Hukvaldy 739 46 s evidenčním číslem knihovny 1193/2002. 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Úkoly a organizace školní knihovny

 

1. Obecní knihovna (dále jen „knihovna“) (je základní knihovnou ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) 5 je čtenářským a informačním centrem poskytujícím odborné, studijně pracovní a knihovnicko-informační služby.

2. Organizačně se člení na knihovnu a studovnu, a sídlí na adrese Hukvaldy 162,
739 46 Hukvaldy.

3. K podpoře činnosti knihovny může ředitel školy jmenovat knihovní radu.

4. Za provoz knihovny a hospodaření s finančními prostředky odpovídá ředitel školy. 

5. Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené knihovně z rozpočtu na činnost školy, prostředky získané vlastní činností a z dalších zdrojů.

 

Čl. 2

Knihovní fondy

1. Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika), práce žáků školy.

2. Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy, grantů a také darů.

3. Získané dokumenty jsou zpracovány z hlediska jejich evidence, zpřístupnění uživatelům a ochrany (automatizovaný knihovní systém).

4. Aktualizace knihovního fondu je prováděna po konzultaci s knihovní radou, pokud byla zřízena a pedagogickými pracovníky školy, jejíž žáci jsou uživateli služeb knihovny. V rámci aktualizace se též vyřazují opotřebované a ztracené dokumenty.

 

Čl. 3

Poskytované služby

1. Knihovnické a informační služby:

a) výpůjční služby: 

absenční (mimo knihovnu) - vztahuje se na celý fond mimo příruční knihovnu,

prezenční (v knihovně) - fond příruční knihovny,

rezervace dokumentu pro absenční půjčování ústní nebo písemnou formou, knihovna požadavek zanese do rezervačního systému,

meziknihovní služby - výpůjčky a kopie dokumentů z jiných knihoven a jiným knihovnám v rámci ČR,

b) informační služby: 

• lokačně-informační - informace o dostupnosti fondů,

poradenské - informace o katalozích, databázích a fondu knihovny,

referenční - o vnějších informačních zdrojích a službách knihoven v ČR,

konzultační a faktografické v rámci informační gesce školy,

přístup do bází dat lokálních i na síti,

přístup na internet,

c) rešeršní služby z vlastních i externích databází,

d) propagační služby a výchova uživatelů:

novinková služba o dokumentech získaných knihovnou,

www stránky knihovny,

informační výchova,

kulturní a vzdělávací akce.

 

2. Základní služby (výpůjční služby, ústní bibliografické a faktografické informace, umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup) poskytuje knihovna bezplatně.

3. Veškeré finanční částky (poplatky za služby, manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad řádu a ve výši stanovené Ceníkem služeb, který je jeho přílohou.

 

Čl. 4

Uživatelé 

1. Uživatelem knihovny se stává osoba na základě registrace (občanský průkaz, studentský průkaz, u nezletilého žáka přihláška podepsaná zákonnými zástupci). Registrací nabývá práva a povinnosti podle tohoto řádu.

2. Při registraci je nový uživatel seznámen s řádem knihovny.

3. Uživateli je vydán čtenářský průkaz, který předkládá při návštěvě knihovny a studovny (průkaz může být uložen v knihovně). Průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za jeho ochranu proti zneužití. Ztrátu je povinen ohlásit knihovně.

4. Uživatel oznamuje knihovně změny v registrovaných údajích, přerušení a ukončení studia, přechod na jinou školu, na jiné pracoviště. Všeobecná práva a povinnosti uživatelů vyplývající z řádu platí pro všechny uživatele knihovny.

5. Knihovna rozlišuje následující kategorie uživatelů:

a) interní – knihovníci a pedagogičtí pracovníci školy nebo školských zařízení, jejichž činnost spolu s činností knihovny vykonává táž právnická osoba,

b) externí - ostatní fyzické osoby.

Čl. 5

Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel má právo využívat všechny služby poskytované knihovnou za podmínek tohoto řádu.

2. Uživatel je zejména povinen:

a) nenarušovat klid v prostorách knihovny,

b) chovat se k zapůjčeným jednotkám šetrně, zejména mu není dovoleno podtrhávat a vpisovat poznámky do dokumentů,

c) řídit se pokyny pracovníků knihovny. 

3. Knihovna uspokojuje přednostně požadavky interních uživatelů. Externím uživatelům jsou poskytovány prezenční služby v otvírací době knihovny, výpůjčky mimo knihovnu povolí knihovník v případě, že jsou uspokojeny potřeby interních uživatelů.

4. Meziknihovní služby jsou poskytovány podle dohodnutých zásad a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Zaregistrováním do knihovny se uživatel zavazuje plnit ustanovení řádu a pokyny pracovníků knihovny, chránit knihovní fond a majetek knihovny.

6. Při ukončení účasti v knihovně jsou návštěvníci a pedagogičtí pracovníci, popřípadě jiné osoby povinni vrátit všechny zapůjčené knihy a vyrovnat i ostatní závazky. O vyrovnání všech závazků jim bude na požádání vydáno písemné potvrzení.

7. Osobní údaje o uživatelích budou uchovávány pouze po dobu trvání jeho registrace, po jejím ukončení budou data likvidována.

II. Výpůjční řád knihovny

Čl. 6

Způsoby půjčování

1. Mimo knihovnu (absenčně) se zásadně nepůjčují:

a) archivní exempláře,

b) díla, která jsou potřebná k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příruční knihovny),

c) práce žáků a vyučujících.

2. Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 15 knihovních jednotek.

3. Každá absenční výpůjčka podléhá registraci.

4. Výjimky z odstavce 1 povoluje vedoucí knihovny.

Čl. 7

Výpůjční lhůta

1. Knihy se půjčují na 30 dní.

2. Periodika se půjčují na 30 dní.

3. Výpůjční lhůta může být prodloužena až 3 krát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá–li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Čl. 8

Vracení půjčeného dokumentu, odpovědnost uživatele za půjčený dokument

1. Termíny vracení výpůjček podle řádu.

2. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám.

Čl. 9

Podmínky využívání ostatních služeb

1. Reprografické služby jsou poskytovány pouze pro vlastní potřebu uživatele a v souladu s ustanovením autorského zákona. Knihovna odmítne zhotovení kopie, které je v rozporu s právními předpisy. Reprografické služby provádí knihovník na požádání a po dohodě na termínu provedení. 

2. Elektronické služby a výpočetní technika. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Získaná data slouží výhradně k jeho studijním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

3. Ostatní služby – černobílý tisk.

Placené služby viz Ceník služeb, který je přílohou tohoto řádu.

Čl. 10

Pořádková opatření 

1. Ředitel školy stanovil registrační poplatek viz Ceník služeb.

2. Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení (viz Ceník služeb). Poplatek z prodlení se počítá ode dne následujícího po posledním dni výpůjční lhůty.

3. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého uživatele.

4. Ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku musí uživatel nahradit podle požadavku knihovny:

a) nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání,

b) vázanou reprografickou kopií téhož vydání,

c) uhrazením nákladů na zhotovení reprografické kopie včetně vazby.

5. Jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu škody:

a) exemplářem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality,

b) dodáním jiného titulu srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny,

c) finančním vypořádáním na základě odborného odhadu knihovníka vycházejícího z ceny titulu na trhu v době ztráty.

6. Knihovna požaduje při ztrátě a poškození knihy po účastníkovi manipulační poplatek viz Ceník služeb.

7. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

8. Jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihovní jednotku, bude se její vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčené knihovní jednotky právní cestou účtuje knihovna poplatek za náklady spojené s přípravou právního vymáhání. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování dalších služeb.

 

III. Řád studovny

Čl. 11

Studovna slouží uživatelům ke studiu nebo k četbě. Uživatelé mohou využívat veškerý volně přístupný fond studovny, např. odborné encyklopedie, naučné slovníky, odborná periodika apod.

Čl. 12

Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

1. Uživatel má právo prezenčně studovat ve studovně dokumenty vypůjčené z knihovního fondu.

2. Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy včetně novinek a periodik.

3. Po prostudování dokumentů z volně přístupného fondu uživatel odloží dokumenty na určené místo, resp. je předá knihovníkovi.

4. Uživatel nemá právo vynášet z vyhrazených prostor studovny dokumenty určené k prezenčnímu půjčování; před vynesením dokumentu k absenčnímu půjčování je povinen nechat výpůjčku registrovat.

Čl. 13

Přístup do studovny

1. Přístup do studovny mají uživatelé s platnou registrací.

2. Do studovny se nesmí vnášet jídlo a nápoje.

3. Návštěvníci studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům a uposlechnout pokynů pracovníka knihovny. 

4. Při odchodu ze studovny je návštěvník povinen předložit pracovníku knihovny ke kontrole vypůjčené dokumenty i odnášený vlastní studijní materiál.

IV. Závěrečná ustanovení

Čl. 14

Související právní předpisy

1. Činnosti knihovny se dotýkají tyto právní předpisy:

a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b) Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně někte rých zákonů (autorský zákon),

d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

e) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 15

Stížnosti, připomínky, změny

1. Uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny, popřípadě řediteli školy.

2. Změny v řádu knihovny podléhají schválení ředitele školy.

Čl. 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se řád knihovny ze dne 17. března 2014.

Čl. 17

Účinnost 

Řád knihovny nabývá účinnosti dne 1. prosince 2016.

Čl. 18

Doplňky, přílohy

1. Ceník služeb.

 

 

V Hukvaldech, dne 1. prosince 2016                                                                  Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

AB Zvětšit písmo

Vyhledávání v katalogu

hukvaldy-katalog.brusperk.com

Facebook

Rychlý kontakt

Adresa: Hukvaldy 162
739 46, Hukvaldy
Česká Republika

Otevírací doba: Pondělí 10:00 - 17:00
Úterý    11:00 - 18:00
Středa  zavřeno
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek    09:00 - 14:00

Telefon: +420 558 699 408
+420 720 756 302

E-mail: info@knihovna-hukvaldy.cz

Nejnovější aktuality

Knihobudky v regionu

Knihobudky v regionu

15. 4. 2024Knihobudky se stávají v poslední době stabilní součástí veřejného prostoru. V naší obci je jich hned několik.  Zajímavý článek si můžete přečíst zde:  https://fm.denik.cz/zpravy_region/na-frydecku-a-trinecku-je-o-sdileni-knih-zajem-ne-vsude-ale-ctenare-uspokoji-202.html...

pokračování »

Vánoční uzavírka

Vánoční uzavírka

19. 12. 2023Vánoční uzavírka: Od 22.12.2023 do 2.1.2024 bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.  V novém roce se uvidíme opět ve čtvrtek 4.1.2024.  Těšíme se na Vás...

pokračování »

Nejnovější fotogalerie

Obecní knihovna při Základní škole a Mateřské škole
Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o.

Hukvaldy 162, 739 46, Hukvaldy,  +420 558 699 408, +420 558 699 238,  info@knihovna-hukvaldy.cz